Stappenplan Letselschade

Het realiseren van een rechtvaardige schadevergoeding is vaak een langdurig en complex proces. In de meeste letselschadezaken zijn de volgende stappen te onderscheiden.
 1. Stap 1 Gratis eerste advies van onze advocaten
 2. Stap 2 Plan van aanpak
 3. Stap 3 Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 4. Stap 4 Opvragen medische gegevens
 5. Stap 5 Inventariseren schade en voorschotten
 6. Stap 6 Starten re-integratie
 7. Stap 7 De definitieve schadevergoeding

Stap 1 Gratis eerste advies

Om u te helpen bieden wij letselschadeslachtoffers de mogelijkheid om vrijblijvend vragen te stellen of overleg te plegen. Dit kan telefonisch via 0800- 220 22 00 of u kunt hier uw vraag stellen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door ons. Ook bent u van harte welkom op ons kantoor voor een eerste oriënterend gesprek. En zo nodig maken wij een afspraak voor een bezoek bij u thuis.

Stap 2 Plan van aanpak

Allereerst analyseren wij uw zaak en komen tot een eerste beoordeling. Wij zullen de volgende vragen stellen over uw letsel:
 • De naam en adresgegevens van uw artsen.
 • De toedracht van het bedrijfsongeval
 • Welke financiële schade dit heeft opgeleverd of misschien nog gaat opleveren?
Ook zal gesproken worden over de volgende vragen:
 • Welke informatie ontbreekt er nog?
 • Hoe kansrijk is uw zaak?
 • Waarin schuilen de risico's?
Tenslotte doet de letselschadeadvocaat u een duidelijk voorstel hoe hij uw zaak gaat aanpakken. Dit alles wordt opgenomen in een schriftelijk plan van aanpak.
 
> terug naar boven

Stap 3 Uw werkgever aansprakelijk stellen

Wanneer u besluit om een vergoeding van uw letselschade op de aansprakelijke partij te claimen, zullen wij de tegenpartij aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval. Dit gebeurt door middel van een brief.
 
Het kan zijn dat er juridisch meerdere partijen aansprakelijk zijn. Wanneer u door uw werkgever bij of voor een ander bedrijf te werk bent gesteld, zijn mogelijk zowel uw eigen werkgever als dat andere bedrijf aansprakelijk. Bent u door een uitzendbureau uitgezonden dan zijn het uitzendbureau en de werkgever aansprakelijk. En ook wanneer u als zelfstandige – ZZP-er – in de uitvoering van uw werk een ongeval is overkomen, kunt u mogelijk uw opdrachtgever daarvoor aansprakelijk stellen.
 
Wanneer de aansprakelijke partij weigert te reageren of aansprakelijkheid afwijst, dan zullen wij – in overleg met u – een gerechtelijke procedure starten.
 
> terug naar boven

Stap 4 Opvragen medische gegevens

Wanneer de werkgever of zijn verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend, start het schaderegelingstraject. In dit traject gaan wij uitgebreid uw letsel en daaruit voortvloeiende financiële schade inventariseren.
 
Dit begint met het opvragen van de beschikbare medische gegevens met betrekking tot uw letsel, de behandelingen die u heeft ondergaan en uw eventuele arbeidsongeschiktheid. Daarvoor schakelen wij één van de medisch adviseurs in met wie wij samenwerken. Zij vragen met uw toestemming informatie op bij uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten. Ook verzamelen zij informatie van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV. Onze medisch adviseur geeft dan een medisch advies over uw letsel en geeft aan of dit is veroorzaakt door het ongeval.
 
Hiermee kan richting de tegenpartij het letsel, de omvang van uw beperkingen en het verband met het ongeval worden aangetoond.
 
> terug naar boven

Stap 5 Inventariseren van de financiële schade

Tegelijkertijd gaan wij uw financiële schade inventariseren. Daarvoor bespreken wij met u uitgebreid alle mogelijke schadeposten. Wij gaan dan zo snel als mogelijk de tot dan toe geleden schade in een eerste schadeoverzicht verwerken en deze ter vergoeding bij de aansprakelijke partij indienen. Deze zal dan worden verzocht om deze schade te vergoeden alsmede om een voorschot te betalen op de eerstkomende toekomstige schade. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. Vergoedt deze partij, de geleden schade niet, dan kunnen wij dit aan de rechter voorleggen.
 
Gedurende het gehele schaderegelingstraject, zullen wij telkens tussentijds een nieuw schadeoverzicht opstellen. Dit om ook gedurende dit schaderegelingstraject te bereiken, dat uw lopende schade tussentijds wordt vergoed en u niet in financiële problemen komt.
 
> terug naar boven

Stap 6 Starten re-integratie

In het geval dat u door het bedrijfsongeval arbeidsongeschikt bent geraakt en u uw werk niet meer kunt verrichten, concentreren wij ons op re-integratie in passend werk. Uiteindelijk wil niemand 'thuis op de bank' blijven zitten, maar zelf geld verdienen.
 
Als slachtoffer van letselschade heeft u jegens de aansprakelijke partij recht op vergoeding van kosten. Wij weken samen met enkele gerenommeerde re-integratiebureau's, die u op kosten van de aansprakelijke partij kunnen begeleiden bij uw terugkeer in het arbeidsproces. Het einddoel is een passende functie, die recht doet aan uw persoon, zowel wat betreft uw belastbaarheid als uw wensen.
 
> terug naar boven

Stap 7 De definitieve schadevergoeding

Gedurende het schaderegelingstraject zal uw herstel en re-integratie nauwlettend gevolgd worden. Indien uw medische situatie niet meer veranderd, spreken we over een zogenaamde eindtoestand. Bij ernstig letsel is het vaak nog nodig om een onafhankelijk medisch deskundige in te schakelen om te onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wat u in toekomst nog wel en wat u niet meer kunt.
 
Wanneer sprake is van een medische eindtoestand en ook het re-integratietraject is beëindigd, kan uw schade op een verantwoorde wijze naar de toekomst toe worden berekend en worden afgewikkeld.
 
Soms is de berekening van bepaalde schadeposten naar de toekomst toe ingewikkeld. Bijvoorbeeld in geval van toekomstige inkomensschade en pensioenschade. In dat geval kunnen wij een beroep doen op rekenkundige bureaus uit ons netwerk die deze schade 'tot achter de komma' berekenen, zodat u niets tekort komt.
 
Indien met de aansprakelijke partij een akkoord wordt bereikt over vergoeding van de gevorderde schade, wordt dit akkoord in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgenomen. Indien er geen akkoord kan worden bereikt, kunnen wij naar de rechter stappen.
 
> terug naar boven
 
Neem telefonisch contact met ons op over uw letselschadezaak via 0800- 220 22 00 of stel hier uw vraag!