Uitspraken rechter

Dat werkgevers toch tekort schieten in hun zorgverplichtingen wanneer ze werknemers met machines laten werken blijkt wel uit de volgende uitspraak.
 
Productiemedewerker verliest drie vingertoppen bij werken met inpakmachine - Hoge Raad 111105/JA0611 -
 
Het betrof in deze zaak een productiemedewerker die in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij een inpakmachine (Multivac-machine) een bedrijfsongeval overkwam, waarbij hij letsel opliep. Het letsel bestond uit het verlies van drie vingertoppen aan zijn linkerhand. De toedracht van het ongeval was als volgt. Toen de medewerker bij de machine aan het werk was merkte hij op een gegeven moment een storing op; de folie krulde op aan een zijkant en dat betekende dat een deel van de vleesproducten niet in folie zou worden verpakt door de machine. De medewerker heeft toen ingegrepen door met zijn hand in een richel achter de ingang van de folie in de machine te grijpen. Hij heeft zijn hand enigszins doorgeduwd. De hand bevond zich daardoor in de ruimte waar een pers met enige kracht naar beneden komt om de folie op elkaar te drukken. Zijn vingertoppen zijn onder de pers gekomen, hetgeen tot amputatie van drie vingertoppen leidde. Na het ongeval heeft de werkgever de fabrikant van de machine ingelicht, hetgeen tot gevolg heeft gehad dat een monteur van de fabrikant nog een beveiligingsstrip heeft aangebracht op de richel, zodat die volledig was afgedicht. Vast stond verder dat de werkgever de medewerker niet op zodanige wijze geïnstrueerd had dat deze wist, althans behoorde te weten, dat storingen aan machines alleen in samenwerking met de afdelingschef mochten worden verholpen, en dat hij nimmer zelfstandig, laat staan in een draaiende machine, mocht ingrijpen. De kantonrechter en rechtbank wijzen aansprakelijkheid van de hand, nu de wet (art. 7:658 BW) geen absolute waarborg biedt en de handelwijze van de werknemer zo onwaarschijnlijk was dat de werkgever daar geen rekening mee had hoeven houden. De Hoge Raad oordeelt dit echter niet correct: de werkgever dient maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om schade van de werknemer te voorkomen. Bij gevaarlijke machines als de onderhavige zal waarschuwen niet steeds voldoende zijn. Rekening moet worden gehouden met het ervaringsfeit dat de geroutineerde gebruiker van het apparaat niet altijd de nodige voorzichtigheid in acht zal nemen, ook al wordt het gevaar door instructie en waarschuwing ingescherpt. De werkgever dient dus te onderzoeken of afdoende preventieve maatregelen mogelijk zijn dan wel een veiliger werking mogelijk is, en dat zo niet, of dan op voldoende effectieve wijze kan worden gewaarschuwd. Bij effectieve waarschuwingen moet niet alleen worden gelet op het resultaat dat de werknemer op de hoogte raakt van het gevaar, maar ook dat te verwachten valt dat hij het gevaar voortaan zal vermijden. Als na het ongeval een beveiliging wordt aangebracht, moet worden onderzocht waarom het aanbrengen daarvan vóór het ongeval niet kon worden gevergd van de werkgever.
 
Terug naar machines